waárári niza bála

náa

si gina niza daáma na ri náa· í ni maá gíra na wara·

na waárára· na gizi dili nu bawa guwa wa gida· dila da na gíra waára·

hara

dína dila